Salgs- og leveringsbetingelser for iSee Communications as

Her finner du våre leveringsbetingelser:

Fastpris-oppdrag:

 • Ved oppdrag over 10.000,- faktureres halvparten av summen ved kontraktsinngåelse. Resten faktureres ved lansering av nettsted eller levering av avtalt tjeneste, dog aldri senere enn 3 måneder etter oppstart av prosjektet.
 • Oppdrag under 10.000,- faktureres i sin helhet ved aksept av tilbud.

Oppdrag som utføres på løpende timer

 • Faktura sendes alltid med vedlagt timeliste som spesifiserer timeforbruk i detalj.
 • Det avtales en ramme (nedre og øvre) før det igangsettes arbeid som faktureres for løpende timer slik at du har kontroll på kostnadene.

Hosting-tjenester (webhotell og mail)

 • Faktureres forskuddsvis halvårlig, i november og juni.
 • Oppsigelsestid for hosting-tjenester er 3 måneder dersom ikke annet er avtalt spesifikt.

Generelt

 • Faktura sendes med 10 dagers forfall.

 

Utfyllende vilkår:

 • Generelt

Disse vilkårenes regler gjelder mellom Kunden ("Kunden") og iSee Communications as AS, org. nr 982 238 528 ("iSee Communications as"), og gjelder for alle tjenester. ("Tjenester").

Kunden skal være myndig fysisk eller juridisk person. Kunden får ikke videreselge eller delselge deler av Webhotell til ytterligere parter. Kunden kan delegere drift og oppdateringer av websidene etc. til annen fysisk eller juridisk person, dette begrenser allikevel ikke Kundens ansvar ihht. denne avtalen.

 • Domenenavn
    1. Drift av domene

   Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. iSee Communications as vil søke å informere kunden om domeneutsteders retningslinjer. Bestilleren har ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldende regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

   Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde iSee Communications as skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

   Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn.

   Ved bestilling av kun domenenavn (altså parkering av domenet på iSee Communications as DNS-servere) vil man ved søk på domenet bli sendt til en side som sier at domenet er parkert hos iSee Communications as.

    1. Domeneadministrasjon

   Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra iSee Communications as. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

   Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

   Dersom domener eller tjenester fra iSee Communications as ikke betales innen fornyelse av domenenavn trer i kraft vil dette i noen tilfeller regnes som en oppsigelse.

   Etter at et domenenavn er endelig registrert, er det ikke mulig å få registreringen kansellert og dermed heller ikke mulig å heve kjøpet. iSee Communications as forbeholder seg retten til å nekte og behandle bestilte domenenavnsregistreringer.

    1. Domeneinformasjon

   Domenesøknad utføres av iSee Communications as på bakgrunn av informasjon fra kunden. Ved bestilling av .no-domenenavn kreves egenerklæring tilsendt fra kunden før domenenavnet registreres. Denne tilsendes kunden så snart vi har registrert kundens søknad. iSee Communications as behandler personoppgifter ihht personvern loven. For å værne om personoppgiftene sendes disse aldri ut til eksterne parter. Unntaket er om Kunden har brutt med vilkårene i denne avtalen eller om myndighetene etterspør dette med støtte i norsk lov.

   Dersom gyldig og godkjent egenerklæring ikke er iSee Communications as AS i hende innen 3 måneder fra og med bestillingsdato betraktes tjenesten som levert av iSee Communications as AS, bestillingen avsluttet og det eventuelt forhåndsbetalte beløp tapt i sin helhet.

   Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse, registreringsnummer etc. kan iSee Communications as ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

   All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer per epost eller telefon. Eventuelle meldinger fra iSee Communications as til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at iSee Communications as kan godtgjøre at slik epost er sendt.

iSee Communications as forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn. Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et annet selskap mot å betale de avgifter iSee Communications as har satt for overføring av domenenavn. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc. Kunden er selv ansvarlig for at de nødvendige skjema for overdragelse er korrekt utfylt og sendt til iSee Communications as.

Webhotell

    1. Webkapasitet

   Dersom brukerens websider belaster over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, skal iSee Communications as informere kunden om dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten. Dersom kunden ikke innen 1 måned foretar endringer betraktes dette som en bestilling på oppgradering av tjenesten til neste nivå. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

    1. Webinnhold

   Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn, oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

   Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. Kunden skal holde iSee Communications as skadesløs for ethvert krav fra tredjemann som rettes mot iSee Communications as vedrørende påstått ulovlig innhold på kundens internettområde.

   Kunden er selv ansvarlig for å ta backup av all informasjon/data som lagres på iSee Communications as servere.

    1. Fri trafikk

   Webhotell hos iSee Communications as AS inkluderer ubegrenset overføringsmengde. Formålet med dette er å forhindre at en webside som i løpet av en relativt kort periode får stor trafikk blir stengt i en tid fremover. Trafikken kan kun være relatert til tjenesten (se 3.2). Dette innebærer at webhotell hos iSee Communications as AS ikke kan anvendes til formål som går ut på å distribuere data/dele filer over Internett. Eksempel på dette kan være filmer, lyd eller andre typer filer.

   Ved misbruk der slik trafikk tar uforholdsmessig stor båndbredde forbeholder iSee Communications as seg retten til å stenge tjenesten på ubestemt tid.

   Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder iSee Communications as seg retten til å be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen, forbeholder iSee Communications as seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder iSee Communications as seg retten til å stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

Avtalen gir kunden tilgang på de tjenestemaskinene som iSee Communications as til enhver tid benytter. Kundens internett-tjenester skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett. Webhotell er ment for foreningers eller firmaers hjemmesider med hensikt å spre relevant informasjon. iSee Communications as tilbyr gratis support på de tjenester som inngår i Webhotellet via e-post, telefon og informasjon på iSee Communications as websider.

  • E-post

Det er ikke tillatt å benytte våre servere til masseutsendelse av e-post med uønsket reklamebasert innhold (spam). Ved rapportering om slik misbruk vil tjenesten stenges umiddelbart.

  • Support

Ved support utover tjenester levert fra iSee Communications as faktureres vanlig supportpris på 1050,- pr. time eks. mva. Support på webutvikling/webdesign faller inn under våre konsulenttjenester.

  • Betaling / Betalingsansvar

Ved bestilling av domenenavn, webhotell og/eller e-post kan firmakunder faktureres etter at produktet er levert. Ved forsinket betaling vil kunde motta purring fra oss, og etter nye 14 dager går dette til inkasso, med løpende renter etter forsinkelsesrenteloven.

Ved purring påløper et purregebyr på NOK 59,-

Dersom ikke renter og gebyr på purring blir betalt vil dette belastes neste faktura.

Dersom betaling foretas fra utlandet skal kunden stå for betalingsomkostningene i alle banker.

Faktura ved domeneregistrering vil inneholde kostnader for registrering samt drift av domenenavnet første år. Deretter vil man få en fast, årlig avgift. NIC-SE fakturerer .se-domenenavn separat fra og med år 2 (SEK 120,- ). Domener registrert via iSee Communications as faktureres forskuddsvis for 12 måneder av gangen, webhotell for 6 måneder av gangen. Innbetalingen er ikke refunderbart om abonnementet sies opp/flyttes innen et år.

Ved avbestilling av tjenestene har kunden en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode trer i kraft. Oppsigelse skal være iSee Communications as i hende skriftlig, enten via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , per brev eller faks, innen 30 dager før ny avtaleperiode trer i kraft. Dersom oppsigelsen ikke er iSee Communications as i hende innen fristen i foregående punktum, løper avtaleforholdet videre for 12 måneder. Dersom kunde ikke har mottatt tilbakemelding fra iSee Communications as som bekrefter behandlingen av oppsigelsen kan ikke oppsigelsen regnes som behandlet.

Søker godkjenner med dette at dersom domenenavnet eller tjenester tilknyttet domenenavnet ikke betales til forfall på faktura, frafaller retten på domenenavnet i sin helhet, og eierskapet overdras til iSee Communications as AS. Søker frasier seg på denne måten all rett til å benytte og flytte domenenavnet fram til betaling har funnet sted i sin helhet, inkludert renter og eventuelle påløpte gebyrer. Dersom helhetlig oppgjør ikke har funnet sted etter to måneder fra forfall på faktura, vil retten til domenenavnet også frafalle i sin helhet, og eierskapet overføres til iSee Communications as AS permanent. Dette fritar imidlertid ikke kunden for betalingsansvaret.

  • Generelt om oppsigelse
    1. Oppsigelse fra Kunden

   Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

   Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

   Oppsigelse skal sendes skriftlig til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

    1. Oppsigelse fra iSee Communications as

   iSee Communications as kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt.

    1. Stenging eller suspensjon

   Ved brudd på bestemmelsene i punkt 3. eller ved manglende betaling jf. Punkt 6. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. 7.2., vil iSee Communications as nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.

   Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av iSee Communications as forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 7.1 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

Ved oppsigelse av tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet.

Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

  • Prisendringer

Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 30 dagers varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som e-post til den e-postadressen som oppgis ved bestilling. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

Kunden plikter til enhver tid å informere iSee Communications as om eventuelle adresseendringer, så vel som forretningsadresse/bopel og e-postadresse. Dersom kunden endrer adresse og/eller e-mail adresse under avtaleperioden uten å varsle iSee Communications as, og kunden av denne årsak ikke mottar meldinger som iSee Communications as sender kunden, anses kunden likevel for å ha mottatt meldingen fra iSee Communications as.

Alle priser som er oppgitt på iSee Communications as sine websider eller i tilbud er uten merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter at endringen har trådt i kraft.

  • Force majeure

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter, herunder muligheten til å gjøre gjeldende misligholdssanksjoner, i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

  • Reklamasjon

Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget varsles iSee Communications as pr. e-post eller brevpost. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor iSee Communications as.

  • Fraskrivelse av ansvar

iSee Communications as kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

iSee Communications as vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

iSee Communications as holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

iSee Communications as kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. For e-post og webhotelltjenester kan ikke det totale kravet overstige kundens totale kostnader for tjenesten for inneværende faktureringsperiode (normalt 6 måneder). For enkeltoppdrag / konsulentoppdrag kan ikke det totale kravet overstige kostnaden for det angjeldende oppdraget.

iSee Communications as har ikke ansvar i forbindelse med nedetid på tjenestene og de eventuelle kostnader dette måtte påføre kunden.

iSee Communications as er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, WHOIS-databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra iSee Communications as' internettsider.

  • Erstatning

iSee Communications as har ingen kontroll over informasjon som håndteres innenfor webhotell og iSee Communications as er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan dukke opp ved forsett eller uforsett bruk fra Kundens side. iSee Communications as tar heller ikke ansvar for skade som oppstår som følge av virus eller hacking eller annet uforutsett som kan påvirke iSee Communications as servere.

iSee Communications as tar kun ansvar for skader dersom disse er forårsaket gjennom grov eller bevisst forsømmelse av iSee Communications as. iSee Communications as skadeerstatning - skyldighet er begrenset til direkte kostnader og har en sammenlagt verdi motsvarende avgiften kunden har betalt for tjenestene for inneværende avtaleperiode eller enkeltoppdrag. Det betales ikke erstatning for indirekte skade slik som feil på bestillinger hos kunden, minsket produksjon eller omsetning for Kunden eller Kundens Kunder.

  • Endring av tjenesteavtalen

iSee Communications as har adgang til å endre denne tjenesteavtalen dersom forutsetningene for avtalen for iSee Communications as endres vesentlig.

  • Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom kunden og iSee Communications as skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Horten tingrett som verneting.

Problemer med å sende e-post?

Telenor og en del andre internett leverandører har stengt den utgående e-postporten 25 (SMTP) for andre enn sine egne servere.Du kan lese mer om dette her.

Dette betyr at om du har pop3.dittdomene.no som utgående epostserver i ditt epostprogram så vil du ikke få sendt ut epost lenger.
Løsningen er enten å endre den utgående porten til 2525 eller å ta i bruk din internettleverandør sin epostserver for å sende epost.

Les mer …